Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Borealis Pharma B.V.

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 - Toepassingsgebied
 • Artikel 4 – Het aanbod
 • Artikel 5 – De overeenkomst
 • Artikel 6 – Herroepingsrecht
 • Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten
 • Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer in geval van herroeping
 • Artikel 10 – De prijs
 • Artikel 11 – Uitvoering en extra garantie
 • Artikel 12 – Levering en uitvoering
 • Artikel 13 – Betaling
 • Artikel 14 – Klachtenregeling
 • Artikel 15 – Geschillen
 • Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in het kader van een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten worden geleverd door de ondernemer of door een derde op basis van een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer;

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 3. Consument: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 4. Dag: kalenderdag;

 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;

 6. Dure overeenkomst: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel ? waaronder begrepen e-mail ? dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik daarvan gedurende een periode adequaat maakt voor het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;

 9. Ondernemer: Borealis Pharma B.V.;

 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen ondernemer en consument in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Borealis Pharma B.V.

Handelend onder het handelsmerk: Purovitalis

Vestigings-& bezoekadres:

Herfordstraat 4A

7418 EX Deventer

Telefoonnummer Nederland: +31 850 706 650

E-mail: support@purvitalis.com

Kamer van Koophandel nummer: 82191433

Nederlands BTW-identificatienummer: NL862370528B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Naast deze algemene voorwaarden zijn specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing, waarbij het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing zijn en de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds kan beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer.

 3. Elk aanbod zal zodanige informatie bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer zal bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen, meesturen

 • het bezoekadres van het bedrijf van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht

 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

 • de prijs, inclusief alle belastingen, van het product, de dienst of de digitale inhoud; indien van toepassing, de leveringskosten; en de regelingen voor betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst
 • de vereisten voor het beëindigen van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. De consument kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen, mits de verpakking ongeopend is gebleven. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar dit niet herroepen van zijn reden(en).

 2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of namens een derde, anders dan de vervoerder, het product heeft ontvangen, of

 • indien de consument meerdere producten in dezelfde bestelling heeft geplaatst: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces duidelijk over heeft geïnformeerd, bij een bestelling van meerdere producten een verschillende levertijd weigeren.

 • Indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 • Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten over een langere periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens deze periode gaat de consument zorgvuldig om met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat uit de aard, de kenmerken en de werking van het product voortvloeit. Uitgangspunt is dat de consument het product slechts behandelt en inspecteert zoals hij dat in een winkel zou doen.

 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer de consument niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit (een vertegenwoordiger van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product af te nemen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 3. De consument zendt het product terug met toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk alles in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer in geval van herroeping

 1. Indien de ondernemer de mogelijkheid tot herroeping door de consument langs elektronische weg aanbiedt, stuurt hij onverwijld een ontvangstbevestiging van deze melding.

 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroepingsmelding meldt, voor het geretourneerde product. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf mee te nemen, mag hij de betaling opschorten tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor de consument kosteloos.

 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, heeft de ondernemer geen verplichting tot terugbetaling van deze extra kosten voor de duurdere methode.

Artikel 10 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten met variabele prijzen waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten met variabele prijzen waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de consument dit bedongen heeft en

  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

  2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 11 - Uitvoering van de overeenkomst en bijkomende garanties

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

  2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst kan doen gelden indien de ondernemer ernstig tekort is geschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

  3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarbij deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval van tekortschieten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

  Artikel 12 - Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

  4. Na ontbinding van de overeenkomst conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 13 - Betaling

  1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij gebreke van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

  2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

  4. Indien de consument zijn betalingsverplichting(en) niet nakomt en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is de ondernemer gerechtigd aanspraak te maken op de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daarop volgende € 2.500,= en 5% over de daarop volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,00. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van bedragen en percentages.

  Artikel 14 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  2. Klachten over gebreken moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

  3. De ondernemer bericht van ontvangst en geeft daarbij aan wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten, binnen de termijn van 14 dagen.

  Artikel 15 - Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen consument en ondernemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het gebied waar de consument woonplaats heeft.

  Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bedingen

  Aanvullende of afwijkende bedingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.